СХВАЛЕНО                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання                                                  Наказ ОЗ «Калайдинцівська
педагогічної ради                                                    ЗОШ ЛМР» від 26.08.2021 №                                                                                            
ОЗ «Калайдинцівська                                               Директор             Сергій МИСНИК
ЗОШ ЛМР» від 25.08.2021 № 1                                                
                                                                                                                          26.08.2021
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

опорного закладу «Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області»

ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ «КАЛАЙДИНЦІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ Ф.Д.РУБЦОВА ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

1. Загальні положення освітньої програми

1.1. Опорний заклад «Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області» є комунальним закладом освіти, створеним відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України.

1.2. Засновником та власником закладу є територіальна громада м.Лубни в особі Лубенської міської ради

1.3. Найменування закладу. Заклад може використовувати як повну, так і скорочену назви:

- повна назва – Опорний заклад «Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області» - скорочена назва – ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ ЛМР»

1.4. Місцезнаходження закладу (юридична адреса): вулиця Рубцова,буд.53, с.Калайдинці Лубенський район Полтавська область 37525

1.6. У своїй діяльності заклад керується Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Лубенської міської ради, іншими нормативно-правовими актами та Статутом.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ діяльності закладу  

Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів загальної середньої освіти, початкової освіти, їх фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту, відповідно до Концепції НУШ.

   Основні завдання закладу:

- створення умов та реалізація замовлення родини, суспільства, держави на різнобічний розвиток дитини в дошкільному та шкільному віці, формування гармонійної особистості, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, початкової загальної освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;

- формування компетентностей здобувачів освіти які базуються на знаннях, вміннях, навичках;

- організація безперервного педагогічного процесу шляхом забезпечення наступності в змісті і організації навчання і виховання між дошкільною, початковою та середньою освітою, досягнення учнями (вихованцями) достатнього рівня навченості і готовності до продовження освіти на наступних ступенях навчання;

- здійснення профільного навчання в старшій школі, створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;

- формування основних норм загальнолюдської моралі;

- виховання в учнів (вихованців) любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточуючого середовища та довкілля;

- виховання в учнів поваги до конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних світоглядних переконань;

- організація роботи з обдарованими дітьми та учнями, забезпечення їх всебічного розвитку відповідно до нахилів, здібностей, культурних потреб;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей та учнів;

- взаємодія з сім’єю, поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей шкільного віку;

- здійснення інших повноважень відповідно до Статуту закладу.

        Діяльність закладу будується на принципах доступності, рівності умов для реалізації нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожного вихованця; єдності розвитку, виховання, навчання і оздоровлення учнів; єдності виховних впливів сім’ї і закладу; наступності між дошкільною, початковою, базовою загальною та повною загальною середньою освітою; особистісно-орієнтованого підходу до розвитку особистості дитини; демократизації та гуманізації педагогічного процесу; відповідності змісту, рівня і обсягу освіти собливостям розвитку та стану здоров’я учнів (вихованців) відповідно до Концепції НУШ.

Заклад має автономію, самостійно приймає рішення і здійснює свою діяльність в межах, передбачених чинним законодавством та Статутом.

Призначення школи – реалізація права дитини на здобуття повної загальної освіти,   її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту на подальших етапах.

Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності;

- дотримання фінансової дисципліни.

Основним засобом реалізації призначення школи є здійснення освітньої діяльності до загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти:

- I ступінь – початкова загальна освіта;

- II ступінь – базова загальна освіта;

- III ступінь – повна загальна освіта.

Призначення кожного ступеня навчання визначається Типовим положенням про загальноосвітній навчальний заклад та окреслено у

відповідних Типових освітніх програмах.

Основними засобами досягнення мети, виконання завдань та реалізації призначення школи є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту

загальноосвітніх програм.

Освітня програма закладу розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (для 1-4 класів), від 23 листопада 2011 р. № 1392 (для 5-9-х класів, 10-11 класів) «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Типової освітньої програми розробленої під керівництвом Савченко О.Я. 1-2 класи., затвердженої наказом МОН України № 1272 від 08.10.2018, Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Савченко О.Я. 3-4 класи, затвердженої наказом МОН України № 1273 від 08.10.2019, наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти»,Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20квітня 2018 р. № 405, Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20квітня 2018 р. №408

Освітня програма визначає:

$1-                загальний обсяг навчального навантаження, розподіл на тиждень, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення;

$1-                очікувані результати навчання здобувачів освіти;

$1-                форми організації освітнього процес;

$1-                вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття освіти:

$1-                освітні галузі та навчальні програми;

2. Загальний обсяг навчального навантаження.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів складає 3080 годин/навчальний рік: для 1 класу – 700 годин/навчальний рік, для 2-го класу – 770 годин/навчальний рік, для 3-го класу – 805 годин/навчальний рік, для 4-го класу – 805 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5495 годин/навчальний рік: для 5-го класу – 997,5 годин/навчальний рік, для 6-го класу – 1102,5 годин/навчальний рік, для 7-го класу – 1137,5 годин/навчальний рік, для 8-го класу – 1102,5 годин/навчальний рік, для 9-го класу – 1155 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження учнів для учнів для 10-го класу – 1260 годин/навчальний рік, 11-го класу – 1260 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у річному навчальному плані.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

$13.     Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

За рівнями освіти та відповідними Державними стандартами у вигляді таблиць.

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

 

І ступінь

ІІ-ІІІ ступінь

1

Спілкування державною мовою

Вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Здатність спілкуватися іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

3

Математична компетентність

Виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сферікультури

Залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

$14.   Навчання за наскрізними лініями

реалізується насамперед через:

$1-                     організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

$1-                     окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

$1-                     предмети за вибором;

$1-                     роботу в проектах;

$1-                     позакласну навчальну роботу і роботу гуртків

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

І ступінь

ІІ-ІІІ ступені

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

 Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки

Становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

5. Форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

-        формування компетентностей;

-        розвитку компетентностей;

-        перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

-        корекції основних компетентностей;

-        комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

6. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття освіти:

-        початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»);

-        базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року;

-        профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року;

-        особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

7. Перелік освітніх галузей.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Естетична культура

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

8. Навчальні програми

за якими працює навчальний заклад:

І ступінь

1-2 клас

– Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 1-2 класи., затверджена наказом МОН України № 1272 від 08.10.2019 року

3-4 класи

$1-                     Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 3-4 класи, затверджена наказом МОН України № 1273 від 08.10.2019

ІІ ступінь

5-9 класи

$1-           Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджена наказом МОН України № 405 від 20.04.2018,

$1-           Українська мова.5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

$1-           Українська література.5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

$1-           Зарубіжна література.5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

$1-           Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

$1-           Мистецтво.5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

$1-           Математика.5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

$1-           Фізика.7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів,затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

$1-           Хімія.7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

$1-           Біологія.6-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

$1-           Інформатика.5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

$1-           Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивчення іноземних мов, 5-9 класи, затверджені наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

$1-           Географія.6-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

$1-           Природознавство.5 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

$1-           Фізична культура.5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

$1-           Основи здоров'я.5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

$1-           Основи правознавства.9 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

$1-           Українознавство, 5–11 класи: навчальна програма з курсу за вибором «Українознавство» для закладів загальної середньої освіти України / авт.- укл.: А. Ціпко, Т. Бойко, С. Бойко, О. Газізова. Київ, 2020.

ІІІ ступінь

10-11 клас

$1-           Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом МОН України № 408 від 20.04.2018,

$1-           Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.10-11 класи. Профільний рівень. 2017

$1-           Українська література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Профільний рівень.

$1-           Історія України. Всесвітня історія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту.

$1-           Громадянська освіта. Навчальна програма інтегрованого курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту.

$1-           Зарубіжна література. Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Рівень стандарту.

$1-           Мистецтво. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту.

$1-           Захист Вітчизни. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту.

$1-           Інформатика. Навчальна програма вибірково-обов'язкового предмету для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту.

$1-           Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивчення іноземних мов, 10-11 класи. Рівень стандарту.

$1-           Навчальні програми з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) для загальноосвітніх навчальних закладів, 10-11 класи. Рівень стандарту.

$1-           Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту.

$1-           Хімія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту.

$1-           Фізика і астрономія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту.

$1-           Біологія і екологія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту.

$1-           Географія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту.

9. Оцінювання здобувачів загальної середньої освіти

Школа регулярно контролює й оцінює показники, пов’язані з внутрішнім забезпеченням якості загальної середньої освіти, використовуючи системи контролю, що дозволяє оцінювати якість надання послуг у сфері освіти та їх відповідність встановленим вимогам.

        Система оцінювання знань учнів включає   такі види: формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання знань та вмінь здобувачів загальної середньої освіти.

Оцінювання результатів навчання учнів у школі урегульовано такими документами:

- Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17);

- Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 №762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019 №621), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за №924/27369;

Навчальні досягнення здобувачів освіти у 1-4 класах підлягають вербальному, рівневому оцінюванню. Вербальну і рівневу оцінку можна виражати як усно, так і письмово. Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами – «початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий» (В).

Результати оцінювання особистісних надбань учнів у 1-4 класах рекомендовано виражати вербальною оцінкою, об’єктивних результатів навчання у 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах – рівневою оцінкою (наказ МОН України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти» №813 від 13.07.2021).

Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

 Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

     Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).

     Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою(шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаютьсяз урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності.

     Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:

$1-         контролююча - визначає рівень досягнень кожного учня (учениці), готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;

$1-         навчальна - сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;

$1-         діагностико-коригувальна - з'ясовує причини труднощів, які виникають в учня (учениці) в процесі навчання; виявляє прогалиниу засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їх усунення;

$1-         стимулювально-мотиваційна - формує позитивні мотиви навчання;

$1-         виховна - сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів ураховуються:

$1-       характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;

$1-       якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;

$1-       сформованість предметних умінь і навичок;

$1-       рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;

$1-       досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми тарозв'язувати їх, формулювати гіпотези);

$1-       самостійність оцінних суджень.

Державна підсумкова атестація здобувачів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію. Державна підсумкова атестація учнів - це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, III ступенів та професійно-технічних навчальних закладів, що надають повну загальну середню освіту, державним вимогам.

Атестація може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У такому випадку порядок ії проведення визначається порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

10. Структура 2021-2022 навчального року та режим роботи закладу

Відповідно Закону України „Про загальну середню освіту” 2021-2022 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр: 01 вересня 2021 року – 28 грудня 2021 року – 79 навчальних днів

ІІ семестр: 10 січня 2022 року – 03 червня 2022 року – 96 навчальних днів

Канікули: 23 жовтня 2021 року – 31 жовтня 2021 року

                 29 грудня 2021 року – 09 січня 2022 року

                 26 березня 2022 року – 03 квітня 2022 року

Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

ОЗ «Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області» з українською мовою навчання має 11 класів та 191 учень у них. Працює за п'ятиденним навчальним тижнем. Заняття розпочинаються о 8 год. 30 хв. Тривалість уроків у 1 класі 35 хв, у 2- 4 класах – 40 хв., 5-11 кл. – 45 хв. Тривалість перерв – 1-ша – 10 хв, 2,3 – по 20 хв.4,5,6 – 10 хв.

11. Навчальні плани                                                                

Навчальний план закладу загальної середньої освіти складено відповідно до:

№ додатка робочого навчального плану

Класи

Примітка

Варіанти Типових навчальних планів, затверджених МОН

№1

1-4

з навчанням українською мовою

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 1-2 класи., затверджена наказом МОН України № 1272 від 08.10.2018

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 3-4 класи., затверджена наказом МОН України № 1273 від 08.10.2019

№2

1 (індивідуальне навчання)

з навчанням українською мовою

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 1-2 класи., затверджена наказом МОН України № 1272 від 08.10.2018

№3

5-9

з навчанням українською мовою

Таблиця 1 до   Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 405 від 20.04.2018

№ 4

10-11

з українською мовою навчання

Таблиця 2 до Типової освітньої програми ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 408 від 20.04.2018

Для учениці 1 класу Крічфалушій Дарини Валеріївни організовано індивідуальне навчання (протокол ЛКК КП «ЛЛІЛ» ЛМР № 54 від 27.07.2021).

Навчальний план містить інваріантну складову (сформовану на державному рівні), базові, профільні та вибірково-обов’язкові предмети, а також варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, курсів за вибором. Беручи до уваги побажання батьків, варіативну складову використано таким чином:

- у 1-4 -х класах «Українська мова» з метою вільного володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також прищеплення любові до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях, у відповідності до навчальних програм ( 1 година на тиждень);

у 5-7-х класах з метою формування національної свідомості учнів введено курс за вибором «Українознавство» (по 1 годині на тиждень); для усвідомлення учнями позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя у 5-6 класах додано по 1 годині, а в 7 класі 0,5 години на розширення предмету.

У 2021-2022 навчальному році 4 клас поділено на підгрупидля вивчення предметів «Англійська мова», «Інформатика».

У 5-7 класах викладатимуть окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі учні вивчають курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6 класі - інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення педагогічної ради від 30.06.2021 протокол № 10обрано вивчення української мови та літератури в 10 класі на профільному рівні та вибірково-обов'язкові предмети – інформатика і технології. В 11 класі продовжується вивчення української мови та літератури на профільному рівні. Предмет «Захист України» в 10-11 класах поділено на підгрупи (дівчата, хлопці).

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об'єднання вчителів (протокол №3 від 25.05. 2021) обрані такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура»: «Футбол», «Баскетбол», «Легка атлетика», «Гімнастика», «Волейбол». Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об'єднання вчителів (протокол №3 від 25.05. 2021) обрані такі модулі для вивчення предмета «Трудове навчання»:

$1-  

$1-   Клас

$1-   Назва модуля «Обслуговуючі види праці»

$1-   Назва модуля «Технічні види праці»

$1-   5-6

$1-   Технологія виготовлення аплікації (з текстильних та природних матеріалів

$1-   Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом

$1-   Технологія виготовлення вишитих виробів

Технологія плетіння виробу з тканини

Технологія виготовленняяя писанок

Технологія виготовлення в’язаних гачком виробів

Технологія виготовлення швейних виробів машинним способом.

Технологія обробки текстильних матеріалів машинним способом.

Технологія безпечного користування побутовими електроприладами

Технологія побутової діяльності та самообслуговування

Технологія виготовлення ляльки-мотанки

Технологія обробки деревинних матеріалів

Технологія побутової діяльності та самообслуговування

Технологія ручної обробки деревини

Технологія безпечного користування побутовими електроприладами

Технологія ажурного випилювання

Технологія сервірування столу

$1-   7-8

Технологія виготовлення в’язаних виробів ручним способом

Технологія виготовлення в’язаних виробів спицями

Технологія оздоблення одягу

Технологія виготовлення в’язаних виробів гачком

Технологія обробки текстильних матеріалів машинним способом.

Технологія виготовлення швейних виробів ручним способом.

Технологія виготовлення швейних виробів машинним способом.

Технологія малярних робіт.

Технологія придбання продуктів харчування та інших товарів

Технологія побутової діяльності та самообслуговування

$1-         

Технологія ручної обробки деревини

Технологія обробки деревинних матеріалів

Технологія малярних робіт.

Технологія придбання продуктів харчування та інших товарів

Технологія побутової діяльності та самообслуговування

Технологія ручної обробки сортового прокату

Технологія механічної обробки деревини

Технологія ручної обробки деревини

Технологія електротехнічних робіт

$1-  

$1-   9

$1-  

Технологія ручної обробки сортового прокату та технологія ручної обробки деревини

Технологія побутової діяльності та самообслуговування

$1-   10

$1-  

Навчальний модуль «Дизайн предметів інтер’єру»

Навчальний модуль «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва»

11

$1-  

Навчальний модуль «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва»

Навчальний модуль «Креслення»

Для учнів 1-6 класів функціонуватимуть ГПД.

Виховний напрям роботи школи – національно-патріотичне виховання. З метою формування в учнів ціннісного ставлення до українського народу, Батьківщини, держави, нації, підготовки школярів до участі у   Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі “Сокіл” (“Джура”) організовано роботу гуртків:

                                                                                           

Назва гуртка

Кількість годин

Програма

Естрадно-вокальне мистецтво

4

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Лист від 08.04.2016 р.

Загальна редакція ШКУРА Г. А., БИКОВСЬКИЙ Т. В.

Джура

2

Навчальна програма гуртка козацько-лицарського виховання "ДЖУРА",

Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією із захисту Вітчизни Міністерства освіти і науки України, від 15.06.2017

Автор БОНДАРЧУК О. С..

Пізнаємо рідний край

2

Початковий та основні рівні. " Схвалено науково- методичною комісією з позашкільної освіти і науки України" ( протокол 13 від 29.12. 2015). Автор Пронтенко О.С.

Козацько-лицарське виховання

2

Навчальна програма з позашкільної освіти

«ДЖУРА»

«Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах»

(протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти

від 25.05.2018 року No 1; лист ІМЗО від 06.06.2018 No 22.1/12-Г-311)

Козацький гарт

2

Навчальна програма з позашкільної освіти

військово-патріотичного напряму

«КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКИЙ ГАРТ»

(Початковий та основний рівні, 3 роки навчання

«Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах»

(протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України № 3 від 22.12.2017 року)

Юний захисник Вітчизни

2

Навчальна програма з позашкільної освіти військово-патріотичного напряму «Юний захисник Вітчизни»

«Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах»

(протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України № 3 від 22.12.2017 року)

Умілі руки

4

Навчальна програма «художня обробка деревини: випилювання, різьблення, мозаїка по дереву». Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 29.12.2015).

Автор: Мороз О.М., методист районного науково-методичного центру управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Усього:     18   год.

                                                      

 

 

 

                                                      

 

                                                      

                                                       Додаток 1

до навчального плану

ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ ЛМР»

Таблиця розподілу навчального часу для 1-4 класу початкової школи

Навчальні предмети

              

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Інваріантна складова

       

Українська мова

7/245

7/245

7/245

7/245

Іноземна мова (англ.)

2/70

3/105

3/105

3/105

Математика

4/140

4/140

5/175

5/175

Я досліджую світ

3/105

3/105

3/105

3/105

Дизайн і технології

1/35

1/35

1/35

1/35

Інформатика

 

1/35

1/35

1/35

Мистецтво

2/70

2/70

2/70

2/70

Фізична культура

3/105

3/105

3/105

3/105

Разом

19+3

665+105

21+3

735+105

22+3

770+105

22+3

770+105

Додаткові години:

1

1

1

1

Українська мова

1/35

1/35

1/35

1/35

Гранично допустиме навчальне навантаження:

20/700

22/770

23/805

23/805

Всього

23/805

25/875

26/910

26/910

Збільшення кількості годин за рахунок поділу класу на групи при вивченні:

       

Англійська мова

     

3/105

Інформатика

     

1/35

Всього збільшення годин

     

4/140

Всього годин для фінансування (з урахуванням поділу класів на групи)

     

30/1050

Директор                                                                             Сергій МИСНИК

 

Додаток 2

до навчального плану

ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ ЛМР»

Таблиця розподілу навчального часу для учениці 1 класу початкової школи

(індивідуальне навчання)

Навчальні предмети

           

Кількість годин на тиждень у класах

1

Інваріантна складова

 

Українська мова

4/140

Іноземна мова (англ.)

1/35

Математика

2/70

Я досліджую світ

1/35

Мистецтво

2/70

Разом

10/350

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи,індивідуальні занаяття та консультації

Додаткові години:

 

Гранично допустиме навчальне навантаження:

10

Всього

10/350

Директор                                                                             Сергій МИСНИК

                                                         

Додаток 3

до навчального плану

ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ ЛМР»

Таблиця розподілу навчального часу

для основної школи

5-9 класи

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Інваріантна складова

 

Українська мова

3,5/123

3,5/123

2,5/87

2/70

2/70

Іноземна мова (англійська)

3/105

3/105

3/105

3/105

3/105

Українська література

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

Зарубіжна   література

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

Історія України

1/35

1/35

1/35

1,5/52

1,5/52

Всесвітня історія

 

1/35

1/35

1/35

1/35

Основи правознавства

       

1/35

Мистецтво

     

1/35

1/35

Музичне мистецтво

1/35

1/35

1/35

   

Образотворче мистецтво

1/35

1/35

1/35

   

Математика

4/140

4/140

     

Алгебра

   

2/70

2/70

2/70

Геометрія

   

2/70

2/70

2/70

Природознавство

2/70

       

Біологія

 

2/70

2/70

2/70

2/70

Географія

 

2/70

2/70

2/70

1,5/52

Фізика

   

2/70

2/70

3/105

Хімія

   

1,5

2/70

2/70

Трудове навчання

2/70

2/70

1/35

1/35

1/35

Інформатика

1/35

1/35

1/35

2/70

2/70

Фізична культура

3/105

3/105

3/105

3/105

3/105

Основи здоров’я

1/35

1/35

1/35

1/35

1/35

Разом

23,5+3

822,5+105

26,5+3

927,5+105

28+3

980+105

28,5+3

997,5+105

30+3

1050+105

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні занаяття та консультації

Додаткові години:

2

2

1,5

   

Іноземна мова (англійська)

1/35

1/35

0,5/17

   

Українознавство

1/35

1/35

1/35

   

Гранично допустиме навчальне навантаження:

28/980

31/1085

32/1120

33/1155

33/1155

Всього

28,5/997,5

31,5/1102,5

32,5/1137,5

31,5/1102,5

33/1155

Директор                                                                              Сергій МИСНИК

Додаток 4

до річного робочого

навчального плану

ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ ЛМР»

Таблиця розподілу навчального часу для старшої школи

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

11

Базові предмети

27

26

Українська мова

2/70

2/70

Українська література

2/70

2/70

Іноземна мова (англійська)

2/70

2/70

Зарубіжна література

1/35

1/35

Історія України

1,5/52

1,5/52

Всесвітня історія

1/35

1/35

Громадянська освіта

2/70

 

Математика (алгебра і початки аналізу і геометрія)

3/105

3/105

Біологія і екологія

2/70

2/70

Географія

1,5/52

1/35

Фізика і астрономія

3/105

4/140

Хімія

1,5/52

2/70

Захист України

1,5/52

1,5/52

Фізична культура

3/105

3/105

Вибірково-обов'язкові предмети

3

3

Інформатика

1,5/52

1,5/52

Технології

1,5/52

1,5/52

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

8

9

Історія України

1,5/52

1,5/52

Англійська мова

1/35

1/35

Українська мова

2/70

2/70

Математика

1,5/52

1,5/52

Українська література

2/70

2/70

Географія

 

1/35

Гранично допустиме навчальне навантаження:

33/1155

     33/1155

Збільшення кількості годин за рахунок поділу класу на групи при вивченні:

   

Захист України

1,5/52

1,5/52

Всього

39,5/1382,5

39,5/1382,5

Директор                                                                              Сергій МИСНИК